Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

 1. Ivan Bakmaz, Biserka Grabar, Franjo Većeslav Mareš, Ivana Mulc, Anica Nazor Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 1 (uvod), (Biserka Grabar, Franjo Većeslav Mareš ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 1991.
 2. Biserka Grabar, Marija Klenovar, Milan Mihaljević, Ivana Mulc, Ksenija Režić Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 2 (a – antiohiiskь), (Biserka Grabar, Franjo Većeslav Mareš ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 1992.
 3. Biserka Grabar, Milan Mihaljević, Ivana Mulc, Anica Nazor, Ksenija Režić, Josip Tandarić, Jasna Vince Marinac Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 3 (antiohiiskь – bezlêtnoe), (Biserka Grabar, Franjo Većeslav Mareš ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 1993.
 4. Marija Klenovar, Milan Mihaljević, Ivana Mulc, Ksenija Režić Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 4 (bezmlьvie – bliz'nь), (Biserka Grabar, Franjo Većeslav Mareš ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 1994.
 5. Biserka Grabar, Marija Klenovar, Milan Mihaljević, Ivana Mulc, Anica Nazor, Ksenija Režić, Jasna Vince Marinac Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 5 (bliznьcь – bês), (Biserka Grabar, Franjo Većeslav Mareš ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 1995.
 6. Biserka Grabar, Marija Klenovar, Ivana Mulc, Anica Nazor, Antonija Zaradija Kiš Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 6 (bêsnovati se – večera), (Biserka Grabar, Franjo Većeslav Mareš ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 1996.
 7. Marija Klenovar, Ivana Mulc, Vesna Stipčević, Anica Vlašić-Anić, Antonija Zaradija Kiš Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 7 (večera – vzeti), (Zoe Hauptová, Franjo Većeslav Mareš ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 1997.
 8. Marija Klenovar, Vesna Stipčević, Jasna Vince Marinac Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 8 (vzeti – visokь), (Zoe Hauptová, Franjo Većeslav Mareš ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 1998.
 9. Vjera Lopina, Milan Mihaljević, Irena Miličić, Ivana Mulc, Jasna Vince Marinac Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 9 (visokь – vnučica), (Zoe Hauptová, Franjo Većeslav Mareš ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 1999.
 10. Marija Ana Dürrigl, Marija Klenovar, Vjera Lopina, Milan Mihaljević, Irena Miličić, Ivana Mulc, Marinka Šimić Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 10 (vnučьcь – vrêdь), (Zoe Hauptová, Franjo Većeslav Mareš ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 2000.
 11. Marija Klenovar, Milan Mihaljević, Ivana Mulc Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 11 (vrêdьnь – vsue), (Zoe Hauptová ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 2001.
 12. Vesna Badurina-Stipčević, Marija Ana Dürrigl, Marija Klenovar, Ivana Mulc, Marinka Šimić, Anica Vlašić-Anić, Antonija Zaradija Kiš Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 12 (vsue – vêĉe), (Zoe Hauptová ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 2004.
 13. Vesna Badurina-Stipčević, Marija Ana Dürrigl, Marija Klenovar, Milan Mihaljević, Irena Miličić, Ivana Mulc, Antonija Zaradija Kiš Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 13 (vêĉe – gorušьnь), (Zoe Hauptová ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 2005.
 14. Vesna Badurina-Stipčević, Marija Ana Dürrigl, Marija Klenovar, Vida Lučić, Milan Mihaljević, Ivana Mulc, Antonija Zaradija Kiš Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 14 (gorši – danь), (Zoe Hauptová ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 2007.
 15. Vesna Badurina-Stipčević, Marija Klenovar Milan Mihaljević, Jozo Vela, Jasna Vince Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 15 (danь – dovolnȇ), (Zoe Hauptová ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 2008.
 16. Marija-Ana Dürrigl, Marija Klenovar, Milan Mihaljević, Marinka Šimić, Jozo Vela, Antonija Zaradija Kiš Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 16 (dovolstvo – dučiti), (Zoe Hauptová ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 2009.
 17. Marija-Ana Dürrigl, Marija Klenovar, Milan Mihaljević, Lucija Turkalj, Vida Vukoja Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 17 (duša – edinosrьdno), (Zoe Hauptová ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 2010.
 18. Marija Klenovar, Lucija Turkalj, Vida Vukoja Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 18 (edinosuĉstvie – erȇneš), (Zoe Hauptová, Zdenka Ribarova, ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 2011.
 19. Marija Klenovar, Ana Kovačević, Jozo Vela, Vida Vukoja Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 19 (erȇovь – žrьtva), (+Zoe Hauptová, Zdenka Ribarova, ur.) Staroslavenski institut Zagreb 2012.
 20. Marija Klenovar, Ana Kovačević, Milan Mihaljević, Jozo Vela, Jasna Vince, Vida Vukoja Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 20 (žrьtva – zapovȇdnica), (+Zoe Hauptová, Zdenka Ribarova, ur.) Staroslavenski institut, Zagreb 2014.

Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (intranet)

Rječnik sv. I (1-10) i II (11-20)

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr